Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 April

Via deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 18 april a.s. ‘s-avonds om 20.30 uur bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

De Nieuwsbrief van april is te vinden op de nieuwsbrieven pagina.

 Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 26 oktober jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Vaststellen van de contributie
 6. Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn statutair periodiek aftredend:

 • Lynne Hughes
 • Leo Peters
 • Jan Gies

Lynne Hughes en Leo Peters stellen zich herkiesbaar.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, via een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.

Jan Gies stelt zich niet herkiesbaar.

 1. Voorstel aanpassing schuttersfeest datum 2025
 2. Terugblik GKVI
 3. Vooruitblik
 4. Programma Kring-dag 2024 Broederschap St. Antonius ‘s-Heerenberg
 5. Stand van zaken van de organisatie Federatie dag 2025
 6. Stand van zaken de reis naar EGS treffen 2024 Mondsee (O)
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Oud-Dijk, 26-03-2024

Namens het bestuur, Bas Loeters, (secretaris)

Updated: 8 april 2024 — 09:05