8 juli Ledenvergadering bij Plok

Op donderdag 8 juli zal de algemene ledenvergadering van schutterij “St. Isidorus”  ‘s avonds om 20.30 uur plaats vinden bij dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 2 juli 2020.
3. Ingekomen stukken
4. Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
5. Verslag van de kascommissie
6. Verkiezing kascommissie
7. Jaarverslag secretariaat
8. Bestuursverkiezing
De volgende bestuursleden zijn statutair periodiek aftredend:
• Martine Jansen
• Jan Gies
• Antonie Zopfi
De heren Gies en Zopfi stellen zich herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.
Martine Jansen stelde zicht niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Lynne Hughes bereid gevonden zich te kandideren voor het bestuurslidmaatschap. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door tenminste vijf leden is ondertekend.
9. Evaluatie van het Alternatieve schuttersfeest 2020
10. Prijsuitreiking Puzzelroute
11. Schuttersfeest 2021
12. Verslag overleg 7 Didamse schutterijen en ons besluit datum schuttersfeest v.a. 2022
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
15. Sluiting

Natuurlijk zullen voor, tijdens en na de vergadering de corona maatregelingen in acht worden genomen. Dus in ieder geval 1.5 meter afstand houden en bij lichte klachten thuisblijven. Jouw aanwezigheid zal worden geregistreerd.

Updated: 5 juli 2021 — 17:09