Uitnodiging Ledenvergadering 21 oktober 2021

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Afrekeningsvergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 21 oktober a.s. ‘s avonds om 20.30 uur bij

dhr. Fr. Gesthuizen, Café – partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 8 juli jl.
 3. Ingekomen stukken
 4. Financieel verslag door de penningmeester van het afgelopen schuttersjaar
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Evaluatie van het Alternatieve schuttersfeest 2021
 8. Datum schuttersfeest
 9. Vaststellen schutterskalender incl. deelname schuttersevenementen 2022
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Namens het bestuur,

Bas Loeters, (secretaris)

 

Natuurlijk zullen voor, tijdens en na de vergadering de corona maatregelingen in acht worden genomen. Dat betekend zoals bij iedere horeca gelegenheid het tonen van de coroma app of corona pas, dan wel een negatief test bewijs.

Updated: 17 oktober 2021 — 15:59